Over Living Lab B7

Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de BollenstreekLiving Lab B7 wil de biodiversiteit in de Bollenstreek verbeteren door kennis over biodiversiteitsverbetering te delen en de toepassing ervan te stimuleren in de praktijk. Samenwerking met lokale partijen staat hierbij centraal.

De missie van Living Lab B7 is samengevat in zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. In Living Lab B7 wordt kennis ontwikkeld gericht op biodiversiteitsverbetering. Samen met lokale partijen doen we ervaringen en inzichten op die we weer verder verspreiden in de regio. Belangrijk doel van Living Lab B7 is om impact te maken in de streek. Daarom nemen we ook een aanjagende en verbindende rol in bij initiatieven gericht op biodiversiteit. 

Living Lab B7 is ontstaan uit een consortium van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de HAS Green Academy, en de Radboud Universiteit. Vanuit de brede expertise in Living Lab B7 werken we aan biodiversiteitsverbetering via meerdere aanvliegroutes. We maken daarbij gebruik van de Inzicht-Praktijk-Kenniscyclus

Lees hieronder wat we doen voor een betere biodiversiteit.

Biodiversiteit in de bollenteelt

De HAS Green Academy onderzoekt samen met bollentelers welke teeltmaatregelen bijdragen aan een gezonde bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. In de winter van 2023 is bijvoorbeeld een praktijkproef met groenbemesters uitgevoerd bij een bollenteler, waaruit bleek dat groenbemesters een vergelijkbare isolerende werking hebben als stro, maar veel meer insecten aantrekken. Najaar 2023 wordt gestart met praktijkproeven op een speciaal daartoe in het leven geroepen ‘demonstratieveld’, in samenwerking met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek, en Agrifirm. 

Biodiversiteit in de Bollenstreek

Het NIOO richt zich op de monitoring van biodiversiteit, met speciale aandacht voor insecten en de gele kwikstaart. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik, en patrijs, die volop in de bollenvelden te vinden zijn. Met de insectenmonitoring in bollenvelden, graslanden, en duinen wordt in beeld gebracht welke invloed het landschap heeft op de insectendiversiteit en -biomassa. Focus ligt daarbij op de rol van de vele watergangen in de streek. Daarnaast wordt samen met de lokale vogel- en natuurvereniging onderzoek gedaan naar het broedsucces en landgebruik van één van de zogenaamde ‘bollenvogels’, de gele kwikstaart.

Biodiversiteit in beleid en samenwerkingsverbanden

De Radboud Universiteit doet onderzoek naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben. Om biodiversiteit te verbeteren kan ingezet worden op directe maatregelen als het aanleggen van een ecologische corridor, of het aanplanten van een ‘bonte berm’. Maar voor biodiversiteitsherstel is het ook nodig naar indirecte oorzaken te kijken van biodiversiteitsverlies, zoals het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving om te verduurzamen. 

Vliegwiel voor biodiversiteit

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal 'vrije spelers' met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn: door het ontsluiten van kennis, door als verbinder op te treden tussen verschillende partijen, en door kansen te signaleren. 

De inzichten uit het lab worden gedeeld met de betrokkenen en via deze website. De huidige financiering loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!

Volg ons op LinkedIn 

LinkedIn