Over Living Lab B7

Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de BollenstreekLiving Lab B7 wil de biodiversiteit in de Bollenstreek verbeteren door kennis over biodiversiteitsverbetering te delen en de toepassing ervan te stimuleren in de praktijk. Samenwerking met lokale partijen staat hierbij centraal.

Missie en doel Living Lab B7

De missie van Living Lab B7 is samengevat in zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. In Living Lab B7 wordt kennis ontwikkeld gericht op biodiversiteitsverbetering. Samen met lokale partijen doen we ervaringen en inzichten op die we weer verder verspreiden in de regio. Belangrijk doel van Living Lab B7 is om impact te maken in de streek. Daarom nemen we ook een aanjagende en verbindende rol in bij initiatieven gericht op biodiversiteit. 

Living Lab B7 is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Nationaal Park Hollandse Duinen en heeft vorm gekregen in een consortium van de kennisinstellingen Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), HAS green academy, en Radboud Universiteit in samenwerking met een groot aantal gebiedspartners. Het maakt deel uit van een NWA onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, opgezet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied. De Bollenstreek maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Activiteiten in Living Lab B7 gericht op biodiversiteitverbetering dragen daardoor ook bij aan de ambitie van het nationale park om natuur en landschap in het gebied beter te ontwikkelen.

Activiteiten

Vanuit de brede expertise in Living Lab B7 werken we aan biodiversiteitsverbetering via meerdere aanvliegroutes. We maken daarbij gebruik van de Inzicht-Praktijk-Kenniscyclus

Lees hieronder wat we doen voor een betere biodiversiteit.

Biodiversiteit in de bollenteelt

De HAS green academy onderzoekt samen met bollentelers welke teeltmaatregelen bijdragen aan een gezonde bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. In de winter van 2023 is bijvoorbeeld een praktijkproef met groenbemesters uitgevoerd bij een bollenteler, waaruit bleek dat groenbemesters een vergelijkbare isolerende werking hebben als stro, maar veel meer insecten aantrekken. Najaar 2023 wordt gestart met praktijkproeven op een speciaal daartoe in het leven geroepen ‘demonstratieveld’, in samenwerking met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek, en Agrifirm-GMN. 

Om het demoveld op te schalen tot een regionale proeftuin voor duurzame teeltmaatregelen werkt Greenport Duin- en Bollenstreek samen met HAS green academy, bollentelers en melkveehouders aan een ontwerpplan voor een Fieldlab Bollenstreek. Voor het ontwerpen van dit fieldlab is een EIP-subsidie toegekend, die samenwerkingsverbanden steunt een ontwerpplan te maken voor een fieldlab gericht op een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Het Fieldlab Bollenstreek moet ruimte bieden voor teeltexperimenten en sociale innovatie waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde agrarische sector voor de hele Bollenstreek. In het Fieldlab Bollenstreek wordt ook de melkveehouderij betrokken, omdat de verwachting is dat bollenteelt en melkveehouderij elkaar kunnen versterken bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.  Met dit Fieldlab zou de voortzetting van de activiteiten zoals nu uitgevoerd in Living Lab B7 geborgd worden, ook ná 2026 als de financiering voor Living Lab B7 ten einde loopt.

Biodiversiteit in de Bollenstreek

Het NIOO richt zich op de monitoring van biodiversiteit, met speciale aandacht voor insecten en de gele kwikstaart. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik, en patrijs, die volop in de bollenvelden te vinden zijn. Met de insectenmonitoring in bollenvelden, graslanden, en duinen wordt in beeld gebracht welke invloed het landschap heeft op de insectendiversiteit en -biomassa. Focus ligt daarbij op de rol van de vele watergangen in de streek. Daarnaast wordt samen met de lokale vogel- en natuurvereniging onderzoek gedaan naar het broedsucces en landgebruik van één van de zogenaamde ‘bollenvogels’, de gele kwikstaart.

Biodiversiteit in beleid en samenwerkingsverbanden

De Radboud Universiteit doet onderzoek naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben. Om biodiversiteit te verbeteren kan ingezet worden op directe maatregelen als het aanleggen van een ecologische corridor, of het aanplanten van een ‘bonte berm’. Maar voor biodiversiteitsherstel is het ook nodig naar indirecte oorzaken te kijken van biodiversiteitsverlies, zoals het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving om te verduurzamen. 

Vliegwiel voor biodiversiteit

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal 'vrije spelers' met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn: door het ontsluiten van kennis, door als verbinder op te treden tussen verschillende partijen, en door kansen te signaleren. 

De inzichten uit het lab worden gedeeld met de betrokkenen en via deze website. De huidige NWO-NWA financiering (projectnummer NWA.1331.19.007 ) loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die daarmee in gang is gezet daarna voortgezet wordt!

Volg ons op LinkedIn 

LinkedIn