Living Lab B7 meer levend dan ooit!


3 mei 2023

Biodiversiteit verbeteren in de Duin- en Bollenstreek, hoe doe je dat? Waar liggen de kansen? Welke biodiversiteit kan verbeterd worden? En wie willen daar aan mee werken?  Binnen een 'living lab' kunnen deze vragen samen met lokale partijen in de praktijk opgepakt worden. Zo begon in 2021 een living lab in de Bollenstreek: Living Lab B7.  En het living lab leeft nu meer dan ooit! Waar staat Living Lab B7 na twee jaar?

Living Lab B7 is een consortium van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de HAS Green Academy, en de Radboud Universiteit. Doel van Living Lab B7 zit in de zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. Vanuit de expertise van de consortiumpartners wordt vanuit verschillende aanvliegroutes gekeken hoe die betere biodiversiteit verkregen kan worden. Zo wordt met bollentelers onderzocht welke teeltmaatregelen genomen kunnen worden voor een bijdrage aan een gezondere bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. Afgelopen winter is bijvoorbeeld een praktijkproef met groenbemesters uitgevoerd bij een bollenteler, waaruit bleek dat deze een vergelijkbare isolerende werking hebben als stro, maar veel meer insecten aantrekken. Living Lab B7 is samen met de Bollenjongens bezig een ‘proefveld’ te realiseren, waarin dergelijke maatregelen verder in de praktijk getest kunnen worden

Daarnaast wordt de diversiteit aan insecten in de bollenstreek in kaart gebracht. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik, en patrijs, die volop in de bollenvelden te vinden zijn. Met de insectenmonitoring in bollenvelden, graslanden, en duinen wordt in beeld gebracht welke invloed het landschap heeft op de insectendiversiteit en -biomassa, en hoe bollenvogels gebruik maken van het landschap. Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig om een observatiestudie naar het landgebruik door gele kwikstaarten op te zetten.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben. Om biodiversiteit te verbeteren kan ingezet worden op directe maatregelen als het aanleggen van een ecologische corridor, of het aanplanten van een ‘bonte berm’. Maar voor biodiversiteitsherstel is het ook nodig naar indirecte oorzaken te kijken van biodiversiteitsverlies, zoals het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving om te verduurzamen. 

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal 'vrije spelers' met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn: door het ontsluiten van kennis, door als verbinder op te treden tussen verschillende partijen, en door kansen te signaleren. De inzichten uit het project worden gedeeld met de betrokkenen en via deze website. De huidige financiering loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!