Stapstenen voor biodiversiteit in bollenvelden


18 maart 2024

In 2021 en 2022 heeft Geestgrond een aantal stapstenen (‘stepping stones’) aangelegd bij telers om voedselplekken en schuilplaatsen voor zowel insecten als vogels (m.n. de patrijs) te realiseren. In 2022 zijn in twee van deze stapstenen loopkevers gemeten door Hugo Langezaal van  Living Lab B7. Eén stapsteen bevond zich bij JUB Holland en bestond uit een heg en een ingezaaid bloemenmengsel. De andere stapsteen bestond uit een stuk braakliggend land langs een sloot met natuurvriendelijke oever. In zowel de stapstenen als controlelocaties op 150-200 meter afstand van de stapstenen zijn potvallen geplaatst om loopkevers te vangen.

In de stapsteen bestaande uit een heg/bloemenmengsel werden hogere aantallen insecten bemonsterd dan in de controle. De aangetroffen loopkevers zijn grotendeels soorten die zowel zaden als insecten eten. Dit kan interessant zijn voor telers, omdat deze loopkevers een natuurlijke vorm van plaagbestrijding kunnen zijn tegen bladluizen en onkruiden.

Tussen de stapsteen bestaande uit braakliggende grond en de controle werden geen verschilleng gevonden in aantallen loopkevers. Mogelijk speelt de locatie van de stapsteen hierin een rol. De heg met bloemenmengsel lag midden tussen de percelen, terwijl de braakliggende grond direct naast een sloot grenst. Slootranden en oevers waar geen teelt (en dus verstoring) op plaatsvindt en waar (on)kruiden kunnen groeien vormen mogelijk een geschikt leefgebied voor insecten van waaruit deze het veld in kunnen bewegen. Wellicht vormde de nabijgelegen sloot dus een ‘bron’ voor insecten op de controlelocatie, en worden daardoor verschillen tussen de stepping stone en controle gedempt. Stapstenen op een grotere afstand van (natuurvriendelijke) oevers kunnen daarom mogelijk meer effectief zijn voor biodiversiteitsverbetering dan stapstenen geplaatst langs slootranden.

Een uitgebreider verslag is hier te lezen. Komend jaar wordt verder onderzocht welk aandeel van de biomassa aan insecten in  bollenpercelen afkomstig is uit sloten. Er wordt ook gekeken of dit mogelijk kan bijdrage aan de voedselvoorziening van bollenvogels die in de percelen broeden.