Demoveld in de schijnwerpers tijdens GreenportCAFÉ

23 januari 2024

Het demoveld voor natuurinclusieve bollenteelt stond centraal tijdens het GreenportCAFÉ van woensdag 17 januari in Hillegom. Totstandkoming van het veld en toekomstplannen kwamen aan bod. Tevens vormde deze dag het beginpunt voor het ontwerpen van een groter fieldlab waarin het demoveld wordt opgeschaald naar een regionale proeftuin. 

In Living Lab B7 wordt samen met bollentelers geëxperimenteerd met teelttechnieken die biodiversiteit in, op en rond het perceel verbeteren. Al bij de start van Living Lab B7 was het de wens deze experimenten op een speciaal daarvoor bestemd veld uit te voeren. In samenwerking met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek en Agrifirm-GMN is het demoveld in het najaar van 2023 gerealiseerd. Op dit veld kunnen we samen praktijkgericht onderzoeken hoe een natuurinclusieve bollenteelt eruit ziet en hoe deze teelt bijdraagt aan biodiversiteitsverbetering. 

Tijdens het GreenportCAFÉ werd een select gezelschap van onder andere telers, bestuurders en adviseurs meegenomen in de totstandkoming van het demoveld door Nathalie Roefs en Aafke Schaap, beiden van de HAS green academy (consortiumpartner van Living Lab B7). Vervolgens deelden HAS-studenten Bente Mariën, Cheyenne Vonk en Tessa Riems het meerjarenplan voor praktijkproeven op het demoveld en monitoring daarvan. Dit plan hebben zij opgesteld in nauw overleg met de Bollenjongens en Bram Mulder van Agrifirm-GMN. 

Het veld is verdeeld in twee proefvakken. In het ene vak wordt geëxperimenteerd met 'natuurinclusieve' teeltmaatregelen die de biodiversiteit bevorderen. In het andere deel worden 'extensieve' teeltmaatregelen toegepast, dat wil zeggen maatregelen die niet de biodiversiteit bevorderen, maar ook geen negatieve impact op de omgeving hebben. Op deze manier kan onderzocht worden welke maatregelen passen én werken voor zowel een gezonde teelt als voor biodiversiteitsverbetering. De studenten deelden boekjes uit met een door hen ontwikkeld 'keuzeweb', waarin maatregelen beschreven staan die bijdragen aan een bollenteelt die beter is voor natuur en omgeving. 

Naast een plek om onderzoek te doen, is het demoveld ook een platform waarin telers, bewoners, adviseurs, bestuurders en andere partijen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen en kennis uit kunnen wisselen en elkaar kunnen inspireren om te werken aan biodiversiteitsverbetering en een andere manier van telen. Om de beweging rond het demoveld ook in de toekomst te waarborgen vertelden Nathalie en Aafke dat gewerkt wordt door diverse partijen aan een ontwerpplan voor een fieldlab in de Bollenstreek. 

Het Fieldlab Bollenstreek moet ruimte bieden voor teeltexperimenten en sociale innovatie waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde agrarische sector voor de hele Bollenstreek.  Voor het ontwerpen van dit fieldlab is een EIP-subsidie toegekend, die samenwerkingsverbanden steunt een ontwerpplan te maken voor een fieldlab gericht op een duurzame en toekomstbestendige landbouw. In het Fieldlab Bollenstreek wordt ook de melkveehouderij betrokken, omdat de verwachting is dat bollenteelt en melkveehouderij elkaar kunnen versterken bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Het Fieldlab Bollenstreek moet aanzienlijk groter, waarbij het demoveld op locatie blijft bestaan en onderdeel wordt van het fieldlab.

Aan het ontwerpplan voor dit fieldlab werken Greenport Duin- en Bollenstreek, HAS green academy, WAM Pennings en C. Duineveld en Zonen met ondersteuning van andere partijen waaronder Agrifirm-GMN en Living Lab B7.


Een artikel over dit GreenportCAFÉ is te vinden op de website van Greenport Duin- en Bollenstreek.