Biodiversiteitsmonitoring door Burgers en Boeren

Wat is het?

Het meten van verschillende vormen van biodiversiteit als vogels, vlinders, en waterdieren staat steeds meer in de belangstelling bij burgers en boeren. Onderzoeksinstituten en natuur- en milieuorganisaties springen graag op deze behoefte in, omdat op een grote schaal data verkregen kan worden. Op een laagdrempelige manier kan men zelf de biodiversiteit in de eigen omgeving meten door middel van diverse herkenningsapps (bijvoorbeeld ObsIdentify van waarneming.nl) of toolkits die beschikbaar gesteld worden voor 'citizen science' (burgerwetenschap) projecten (bijvoorbeeld de Tuinbodemcheck van Onder het Maaiveld). Voor boeren is het interessant om zelf te kunnen meten wat de effecten op biodiversiteit zijn van maatregelen die op en rond de percelen genomen worden. De mogelijkheden voor boeren dit systematisch in kaart te brengen zijn nog vrij beperkt. Het project BIMAG (Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden) van de Vlinderstichting richt zich bijvoorbeeld uitsluitend op vlinders. Januari 2022 is mede daarom de Publiek Private Samenwerking (PPS) Boeren met Biodiversiteit begonnen. Doel is onder andere een participatieve monitoringstool in de vorm van een app voor boeren te ontwikkelen.

Wat en hoe kan het bijdragen aan een betere biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek?

De apps en lopende projecten zijn niet gericht op een specifiek gebied, maar zijn toepasbaar in het gehele land. Voor zover bij ons bekend zijn er geen apps of projecten speciaal gericht op de Duin- en Bollenstreek, of op bollentelers. 

Organisaties in de Duin- en Bollenstreek zouden aansluiting kunnen vinden bij een van de landelijk initiatieven (zoals de Tuinbodemcheck, Vang de watermonsters, of het BIMAG). Er moet dan wel de afweging gemaakt worden of de te verwachte output (meer bewustwording van biodiversiteit) opweegt tegen de capaciteit die beschikbaar is binnen de organisatie om een dergelijk project goed op te zetten.

Hoe wordt deze bijdrage gerealiseerd?

Voor zover bij ons bekend zijn er geen initiatieven die zich speciaal richten op het meten van biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek door boeren of burgers. Wel loopt er een patrijzenmonitoringsproject van de Agrarische Natuurvereniging Geestgrond, waarbij boeren (telers) hun waarnemingen van patrijzen op eigen perceel kunnen doorgeven. 

Zie ook

Project Patrijs van ANLV Geestgrond 

PPS Boeren met biodiversiteit


Dit onderwerp is belicht vanuit onze eigen visie en interpretatie. De links verwijzen naar de geraadpleegde bronnen. Heb je een vraag of opmerking hierover, neem dan contact met ons op.