Agrarisch Natuurbeheer

Wat is het?

Onder agrarisch natuurbeheer vallen alle activiteiten die door boeren en anderen genomen worden in het landelijk gebied ten behoeve van de natuur en het landschap. Sinds 2016 is het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd om deze activiteiten te subsidiëren. Uitgangspunt van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een leefgebiedenbenadering voor het instandhouden van bepaalde internationaal vastgestelde doelsoorten. Een agrarisch collectief (een collectief van aangesloten boeren) doet een gebiedsaanvraag om deze subsidie voor zes jaar te verkrijgen voor een bepaald gebied. In welk gebied deze aanvraag mogelijk is en welke beheersmaatregelen in een gebied genomen kunnen worden, wordt door de provincie bepaald via het Natuurbeheerplan dat jaarlijks wordt opgesteld. De invulling wordt door het collectief uitgewerkt. Deze werkwijze beoogd zorg te dragen voor een effectief agrarisch natuurbeheer. 

Wat en hoe kan het bijdragen aan een betere biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek?

Het ANLb heeft als doel de biodiversiteit te verbeteren in het landelijk gebied, en kan op die manier dus bijdragen aan biodiversiteitsverbetering in de Duin- en Bollenstreek.

In het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie Zuid-Holland is een groot deel van de Duin- en Bollenstreek aangemerkt als agrarisch leefgebied. De Hoogeveense polder bijvoorbeeld is geheel aangewezen als ‘leefgebied Droge Dooradering’. In theorie kan het agrarisch collectief (in dit geval De Groene Klaver) voor dit gebied (en omgeving) een gebiedsaanvraag doen. 

Met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat in 2023 in gaat moeten deelnemers van het ANLb voldoen aan extra voorwaarden (conditionaliteiten) die het GLB stelt (bijvoorbeeld het volgen van de kaderrichtlijn water en het tegengaan van erosie). Deze conditionaliteiten kunnen ook bijdragen aan een betere biodiversiteit.

Hoe wordt deze bijdrage gerealiseerd?

In de Duin- en Bollenstreek is met name animo onder de veehouders om iets aan weidevogelbeheer te doen. Dit gebeurt deels buiten de ANLb subsidies om (bijvoorbeeld het beschermen van nesten), en deels wordt voor bepaalde activiteiten zoals uitgesteld maaibeheer ANLb subsidie aangevraagd.

Onder bollentelers wordt er zeer beperkt gebruik gemaakt van subsidie ANLb. Wel worden er heggen en hagen aangeplant met subsidie van de provincie en het Landschapsfonds Holland Rijnland. Er wordt gekeken of het beheer van deze hagen onder de ANLb kan gaan vallen. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond is actief met telers in gesprek om deze heggen en hagen onder de aandacht te krijgen ten behoeve van de patrijs. Ook andere ‘bollenvogels’ worden door Geestgrond geteld en onder de aandacht gebracht bij bollentelers.

Zie ook

Uitleg ANLb op website Bij12

www.degroeneklaver.nl

www.anlvgeestgrond.nl

www.landschapsfondshollandrijnland.nl


Dit onderwerp is belicht vanuit onze eigen visie en interpretatie. De links verwijzen naar de geraadpleegde bronnen. Heb je een vraag of opmerking hierover, neem dan contact met ons op.